Załatwianie spraw on-line ( formularze ePUAP )

LogoLista dostępnych formularzy:

1. Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników
2. Wpis zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
3. Wymiana dowodu osobistego
4. Zaświadczenie o zdolności prawnej do ślubu za granicą
5. Wniosek o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie
6. Odtworzenie aktu małżeństwa
7. Transkrypcja aktu małżeństwa
8. Wydanie dowodu osobistego przed ukończeniem 18 roku życia
9. Odtworzenie aktu zgonu
10. Odtworzenie aktu urodzenia
11. Wydanie uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów mechanicznych
12. Wpis do ewidencji wykładowców
13. Wymeldowanie z pobytu stałego
14. Zaświadczeń z bazy danych ewidencji ludności miasta Elbląg
15. Zaświadczenie z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
16. Wpis  zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy
17. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcych państw
18. Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
19. Udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Elbląg przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
20. Zaświadczenie o cenie sprzedaży lokalu
21. Wydzierżawienie nieruchomości lub przedłużenie umowy dzierżawy
22. Zamiana lokalu mieszkalnego
23. Wniosek o wydanie zaświadczenia podatkowego
24. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
25. Wniosek o naniesienie w ewidencji pojazdów adnotacji o zbyciu pojazdu
26. Wniosek o zmówienie wtórnika tablicy rejestracyjnej
27. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
28. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej
29. Wydawanie wypisów, wyrysów
30. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
31. Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
32. Wpis do ewidencji instruktorów
33. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - detal abc
34. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - gastronomia abc
35. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
36. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
37. Zaświadczenie o posiadanym prawie jazdy

 
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Pismo ogólne do podmiotu publicznego (stary wzór)