Załatwianie spraw on-line ( formularze ePUAP )

LogoLista dostępnych formularzy:

1. Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników
2. Wpis zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
3. Wymiana dowodu osobistego
4. Zaświadczenie o zdolności prawnej do ślubu za granicą
5. Wniosek o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie
6. Odtworzenie aktu małżeństwa
7. Transkrypcja aktu małżeństwa
8. Wydanie dowodu osobistego przed ukończeniem 18 roku życia
9. Odtworzenie aktu zgonu
10. Odtworzenie aktu urodzenia
11. Wydanie uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów mechanicznych
12. Wpis do ewidencji wykładowców
13. Wymeldowanie z pobytu stałego
14. Zaświadczeń z bazy danych ewidencji ludności miasta Elbląg
15. Zaświadczenie z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
16. Wpis  zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy
17. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcych państw
18. Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
19. Udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Elbląg przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
20. Zaświadczenie o cenie sprzedaży lokalu
21. Wydzierżawienie nieruchomości lub przedłużenie umowy dzierżawy
22. Zamiana lokalu mieszkalnego
23. Wniosek o wydanie zaświadczenia podatkowego
24. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
25. Wniosek o naniesienie w ewidencji pojazdów adnotacji o zbyciu pojazdu
26. Wniosek o zmówienie wtórnika tablicy rejestracyjnej
27. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
28. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej
29. Wydawanie wypisów, wyrysów
30. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
31. Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
32. Wpis do ewidencji instruktorów
33. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - detal abc
34. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - gastronomia abc
35. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
36. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
37. Zaświadczenie o posiadanym prawie jazdy

 
Załatwianie spraw on-line - pozostałe formularze (ePUAP)

 

1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego (nowy wzór)
2. Pismo ogólne do urzędu
3. Dopisanie do spisu wyborców
4. Informacja w sprawie podatku leśnego
5. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
6. Informacja w sprawie podatku rolnego
7. Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
8. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
9. Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką
10. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
11. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
12. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego
13. Przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych
14. Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
15. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
16. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
17. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie
transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności
18. Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa
na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
19. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
20. Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
21. Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców
22. Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem
23. Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym
24. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
25. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
26. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej
27. Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
 


Znajdź przedsiębiorcę